Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Link Infopath
  
  
  
  
 1011-2-Năm-2015.pdf666
  
Báo cáo tài chính 6 thángTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)QuýApprovedQuý 32015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon26/02/2016 4:02 CH0Đã ban hành
 2031-2-Năm-2015.pdf654
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhQuýApprovedQuý 32015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenbinhchanh16/03/2016 11:51 SA0Đã ban hành
 2002-2-Năm-2015.pdf651
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXPQuýApprovedQuý 32015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\thanhnienxungphong14/10/2015 3:15 CH0
 1101-2-Năm-2015.pdf649
  
Báo cáo tài chính 6 thángTổng Công ty Bến Thành -TNHH MTVQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\benthanh30/09/2015 8:47 SA0
 2001-2-Năm-2015.pdf647
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy LợiQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\qlkhaithacdvthuyloi25/09/2015 9:17 SA0
 1001-2-Năm-2015.pdf640
  
Báo cáo tài chính 6 thángTổng công ty Xây Dựng Sài Gòn - -TNHH MTVQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\xaydungsaigon29/08/2015 9:13 SA0
 2026-2-Năm-2015.pdf639
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Cần GiờQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyencangio25/08/2015 3:43 CH0
 2011-2-Năm-2015.pdf638
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCMQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congviencayxanhhcm25/08/2015 3:15 CH0
 2030-2-Năm-2015.pdf637
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ ChiQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyencuchi25/08/2015 3:47 CH0
 2033-2-Năm-2015.pdf633
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc MônQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenhocmon24/08/2015 3:51 CH0
 2016-2-Năm-2015.pdf632
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4QuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan418/08/2015 9:07 SA0
 1021-2-Năm-2015.pdf624
  
Báo cáo tài chính 6 thángTổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn -TNHH MTVQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cokhigtvtsaigon07/08/2015 11:50 SA0
 2032-2-Năm-2015.pdf623
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò VấpQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquangovap07/08/2015 11:51 SA0
 2013-2-Năm-2015.pdf622
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1QuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan107/08/2015 11:53 SA0
 2034-2-Năm-2015.pdf618
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà BèQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe03/08/2015 4:01 CH0
 2025-2-Năm-2015.pdf616
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình ThạnhQuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquanbinhthanh02/08/2015 11:17 SA0
 2021-2-Năm-2015.pdf614
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 9QuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan931/07/2015 9:24 SA0
 2017-2-Năm-2015.pdf612
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 5QuýApprovedQuý 22015Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan528/07/2015 2:05 CH0
 2016-2-Năm-2013.pdf520
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4QuýApprovedQuý 22013Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan415/03/2016 10:37 SA0Đã ban hành
 2016-2-Năm-2014.pdf519
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4QuýApprovedQuý 22014Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan426/06/2015 1:53 CH0
 2031-2-Năm-2014.pdf383
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhQuýApprovedQuý 42014Ban hành
26/06/2015 11:19 SA0
 2005-2-Năm-2014.xlsx286
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Môi trường đô thịQuýApprovedQuý 22014Ban hành
26/06/2015 2:26 CH0
 2013-2-Năm-2014.pdf167
  
Báo cáo tài chính 6 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1QuýApprovedQuý 22014Ban hành
21/07/2015 2:52 CH0
 1101-2-Năm-2014.pdf164
  
Báo cáo tài chính 6 thángTổng Công ty Bến Thành -TNHH MTVQuýApprovedQuý 22014Ban hành
26/06/2015 10:58 SA0