Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
BaoCao.aspx
  
04/12/2014 8:56 SAQuan Tri SQL ServerSystem AccountTrang 2 Zone co wpQuản lý danh sách báo cáo - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
baocaocsh.aspx
  
14/06/2016 9:34 SASystem AccountSystem AccountBao cao chu so huubaocaocsh
BaoCaoChuaDuyet.aspx
  
25/11/2014 2:21 CHQuan Tri SQL ServerSystem AccountTrang 2 Zone co wpBáo cáo chưa duyệt - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
baocaochusohuu.aspx
  
06/10/2016 2:05 CHSystem AccountSystem AccountBao cao chu so huuBáo cáo chủ sở hữu công bố
BaoCaoDaDuyet.aspx
  
27/11/2014 1:42 CHSystem AccountSystem AccountTrang 2 Zone co wpBáo cáo đã duyệt - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
BaoCaoNhanSuNghiHuu.aspx
  
12/07/2016 5:27 CHNo presence informationSite AdminSystem AccountTrang QT Full 1ZoneBáo cáo Nhân sự Nghỉ Hưu
chi-tiet-bao-cao.aspx
  
08/05/2019 9:06 SAWIN-FEKBE9IKHP5\canbohtSystem AccountTrang 1 zoneBáo cáo doanh nghiệp - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
Danh-sach-cac-doanh-nghiep.aspx
  
04/12/2014 3:56 CHQuan Tri SQL ServerSystem Account/_catalogs/masterpage/bootstrap/workspace.aspxDanh sách các doanh nghiệp - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
default.aspx
  
23/05/2016 4:03 CHSystem AccountSystem AccountRes_Trang ChủTrang Chủ - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
default2.aspx
  
31/03/2015 2:55 CHSystem AccountSystem AccountRes_Trang ChủTrang Chủ - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
DonVi.aspx
  
25/11/2014 2:21 CHQuan Tri SQL ServerSystem AccountTrang 2 Zone co wpQuản lý Đơn Vị - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
GopY.aspx
  
27/11/2014 2:19 CHSystem AccountSystem AccountTrang 1 zoneGửi Góp Ý - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
gioi-thieu.aspx
  
28/04/2023 4:52 CHWIN-FEKBE9IKHP5\canbohtSystem Account/_catalogs/masterpage/bootstrap/workspace.aspxGiới Thiệu Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
hethongvanban.aspx
  
06/08/2015 3:11 CHSystem AccountSystem AccountTrang 1 zone ResponsiveHệ Thống Văn Bản - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
Home_copy(1).aspx
  
13/11/2014 10:46 SASystem AccountSystem AccountRes_Trang ChủTrang Chủ
HomeTest.aspx
  
23/05/2016 2:05 CHSystem AccountSystem AccountRes_Trang ChủTrang Chủ - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
lien-he.aspx
  
26/11/2014 1:10 SANo presence informationCan BoSystem AccountTrang 1 zoneLiên Hệ - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
LoaiBaoCao.aspx
  
25/11/2014 2:22 CHQuan Tri SQL ServerSystem AccountTrang 2 Zone co wpQuản lý tiêu chí báo cáo - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
PheDuyetBaoCao.aspx
  
07/04/2015 8:09 SASystem AccountSystem AccountTrang 1 zonePhê duyệt báo cáo - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
QLCSDL.aspx
  
04/12/2014 3:56 CHQuan Tri SQL ServerQuan Tri SQL ServerTrang 2 Zone co wpQuản lý CSDL - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
QLHeThongVanVan.aspx
  
25/11/2014 4:46 CHQuan Tri SQL ServerSystem AccountTrang 2 Zone co wpQuản lý Hệ thống Văn bản
QLHoiDap.aspx
  
28/11/2014 3:56 CHNo presence informationCan BoQuan Tri SQL ServerTrang 2 Zone co wpQuản lý Hỏi đáp
QLNghiDinh.aspx
  
04/12/2014 4:33 CHQuan Tri SQL ServerQuan Tri SQL ServerTrang 2 Zone co wpQuản lý Nghị Định - Thông Tư
QLPhanQuyen.aspx
  
04/12/2014 3:56 CHQuan Tri SQL ServerQuan Tri SQL ServerTrang 2 Zone co wpPhân Quyền - Hệ Thống Công Khai Tài Chính TP. Hồ Chí Minh
QLThongBao.aspx
  
25/11/2014 4:38 CHQuan Tri SQL ServerQuan Tri SQL ServerTrang 2 Zone co wpQuản lý Thông Báo
quan-tri-bao-cao.aspx
  
04/04/2016 11:42 SASystem AccountSystem AccountTrang 2 Zone co wpquan-tri-bao-cao
quan-tri-chi-tiet.aspx
  
04/04/2016 11:35 SASystem AccountSystem AccountTrang 2 Zone co wpquan-tri-chi-tiet
remind-email.aspx
  
06/04/2015 5:03 CHSystem AccountSystem AccountTrang 1 zoneremind-email
Testing.aspx
  
12/03/2015 5:42 CHSystem AccountSystem AccountTrang 1 zoneTesting
Testing1.aspx
  
19/10/2015 11:31 SASystem AccountSystem AccountBao cao chu so huuTesting
1 - 30Next